Przejdź do treści

Regulamin

Ostatnia aktualizacja: 07.11.2022, godz. 16:02

I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach klepu internetowego decotyw.com;
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem decotyw.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy decotyw.com a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklep
7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
II. Postanowienia ogólne
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem decotyw.com
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem decotyw.com prowadzony jest przez firmę decotyw Iga Tobolewska, NIP: 5922289460 , REGON: 522339480
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a.) zasady korzystania ze sklepu internetowego;
b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a.) Oprogramowanie do przeglądania sieci:
przeglądarka Firefox w wersji 20 lub wyższej,
przeglądarka Google Chrome w wersji 20 lub wyższej,
Internet Explorer w wersji 10 lub wyższej,
Microsoft Edge,
Apple Safari w wersji 8 lub wyższej,
Opera w wersji 35 lub wyższej.
b.) Oprogramowanie na urządzeniach mobilnych:
iOS Safari, Android Browser, Opera Mini, Chrome for Android, Chrome for iOS.
c.) Dodatkowo
włączona usługa JavaScript
włączona usługa cookies.
2.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu decotyw.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest akceptacja postanowień zawartych w niniejszym regulaminie.
3.2. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i jego akceptacji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu.
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4. decotyw.com może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a.) podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b.) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego,
c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez decotyw.com za niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię decotyw.com.
3.5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla decotyw.com,
e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Unii Europejskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową decotyw.com dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a.) przedmiotu zamówienia,
b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c.) wybranej metody płatności,
d.) wybranego sposobu dostawy,
e.) kosztu dostawy,
f.) danych billingowych oraz danych do wysyłki zamówienia
g.) statusu zamówienia
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.
4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z decotyw.com. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie otrzymania zamówienia”, zawierającą podsumowanie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
V. Dostawa
5.1. Możliwa jest dostawa narodowa (obszar Polski) oraz międzynarodowa (Świat). Klient wybiera odpowiednią opcję przy składaniu zamówienia.
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską oraz paczką pocztową. Koszty dostawy można znaleźć na stronie decotyw.com Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
5.3. Realizacja zamówienia uzależniona jest od dostępności towaru w magazynie lub u dostawców decotyw.com. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem lub wydłużeniem czasu realizacji w szczególności artykułów wykonywanych na zamówienie, sklep zastrzega sobie możliwość wydłużenia okresu realizacji informując jednocześnie Klienta o zaistniałej sytuacji.
5.4. Jeśli zakupione przez Klienta Towary będą pochodziły od różnych Twórców, czas dostawy może zostać wydłużony, o czym Kupujący zostanie powiadomiony.
5.5. decotyw.com. zastrzega, że produkty sprzedawane w Sklepie Internetowym są ręcznie wykonane i mogą się różnić od tych, przedstawionych na fotografiach. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi w przypadku wyrobów wykonanych ręcznie nie stanowią podstawy do zwrotu towaru. W przypadku wydłużenia się czasu terminu wysłania produktu po 21 dniach Klient ma prawo zrezygnować z transakcji.
5.6. Realizacja zamówienia rozpocznie się po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia i zaksięgowaniu wpłaty za dokonany zakup na koncie firmowym sklepu decotyw.com w ciągu 7 dni roboczych.
5.7. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 14 dni roboczych w przypadku produktów dostępnych. W przypadku produktów wykonywanych na zamówienie Klienta czas realizacji będzie ustalany indywidualnie z Klientem.
VI. Ceny i metody płatności
6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a.) przelewem tradycyjnym na konto bankowe.
VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje na podstawie przepisów prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub w formie elektronicznej, w terminie 14 dni. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być wysłane na adres: info@decotyw.com
7.2. Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta Towaru.
7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku nagrań muzycznych i audiowizualnych oraz programów komputerowych zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb; świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu
7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
7.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient. Pieniądze zostaną zwrócone Klienowi na wskazane konto bankowe w terminie do 14 dni roboczych po otrzymaniu zwróconego Towaru. Zwrot obejmuje cenę zakupionych towarów oraz najniższy możliwy koszt przesyłki oferowany przez decotyw.com
VIII. Reklamacje dotyczące Towarów
8.1. decotyw.com jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres info@decotyw.com zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
9.1. decotyw.com podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2. decotyw.com nie zapewnia ciągłej dostępności do Sklepu. Prace konserwacyjne w Sklepie mogą wpływać negatywnie na możliwość jego użytkowania. Prace konserwacyjne i techniczne będą, w miarę możliwości, przeprowadzane w taki sposób, by zminimalizować niedogodności dla użytkowników. Regularne lub zaplanowane prace konserwacyjne będą przeprowadzane w czasie możliwie najmniejszej liczby odwiedzin w Sklepie, a w przypadku dłuższych prac użytkownicy zostaną o nich uprzedzeni z odpowiednim wyprzedzeniem. Ponadto, niezbędne mogą być niezapowiedziane prace techniczne, wynikające np. z nieprzewidzianych zakłóceń. To samo dotyczy prac technicznych przeprowadzanych w celu poprawy funkcjonowania lub innych testów zmierzających do rozwoju lub ulepszenia Sklepu,.
9.3. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić decotyw.com o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
9.4. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać na adres: info@decotyw.com.
9.5. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
9.6. decotyw.com zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni roboczych, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
X. Postanowienia końcowe
10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy decotyw.com a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy decotyw.com a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę decotyw.com.
10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.